خبرها

اخبار

خبرها

 یزد بین و مردم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • درختان و سرمایه مردم یزد به علت خشکسالی از بین رفته است