خبرها

اخبار

خبرها

 کرد فرانسه تبعه یک
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • فرانسه یک تبعه آلمانی را اخراج کرد