خبرها

اخبار

خبرها

 و است یزد آب
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تامین آب سالم و پایدار روستاهای یزد لازم و ضروری است