خبرها

اخبار

خبرها

 است به از یزد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • درختان و سرمایه مردم یزد به علت خشکسالی از بین رفته است