خبرها

اخبار

خبرها

 آمادگی نهاد قدس در
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آمادگی این نهاد برای همکاری با آستان قدس در تمامی حوزه ها