خبرها

اخبار

خبرها

 را تعلیق عضویت سودان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اتحادیه‌ آفریقا عضویت سودان را تعلیق کرد